Adennill Dyledion Sifil

Adennill Dyledion Sifil

Er mwyn casglu dyledion yn llwyddiannus, mae’n bwysig osgoi unrhyw oedi. Mae galwad at gwmni Swift cyn gynted ag y bo’n taliadau’n orddyledus yn ei gwneud yn fwy tebygol y cânt eu casglu’n llawn. Gellir gwirio gallu’r dyledwr i dalu cyn dechrau ar gamau adennill. Mae’r gwasanaeth dim casglu, dim ffi hwn ar gael i awdurdodau lleol ac i gleientiaid preifat ar gyfer naill ai mân ddyledion neu fel rhan o wasanaeth casglu rheolaidd.

I gynghorau, gall cwmni Swift gynnig cyngor, cymorth a chefnogaeth wrth adennill mân ddyledion a symiau budd-dal tai sydd wedi’u gordalu. Mae’r gwasanaeth yn dechrau gyda llythyr hawlio 7 diwrnod, ac wedyn galwad ffôn a negeseuon testun oddi wrth ein canolfan alwadau bwrpasol ac, yn olaf, ymweliad gan asiant casglu.

Gellir hefyd casglu dyledion masnachol ar ran cleientiaid preifat. Ar ôl llythyr hawlio 7 diwrnod a galwad ffôn oddi wrth ein canolfan alwadau gellir llunio a chyflwyno hawliad statudol gan fygwth methdaliad am ddyledion sy’n fwy na £750. Mae hon yn ffordd effeithiol iawn o gasglu cyfrifon busnes sy’n orddyledus heb orfod mynd trwy’r  llysoedd.

Mae cwmni Swift yn cynnig mynediad ar-lein at gyfrifon cleientiaid fel y gellir monitro cynnydd casgliadau 24 awr y dydd. Mewn partneriaeth â chwmnïau cyfreithwyr blaenllaw, mae cwmni Swift yn arbenigo mewn cyhoeddi hawliadau statudol.

Welsh